مشخصات

CANAZOLE 1%
CLOTRIMAZOLE SOLUTION TOPICAL 1 % 20MILLILITER
SOLUTION
TOPICAL
پارس دارو
پارس دارو
پارس دارو
1398/09/15
17000 ریال
17000 ریال
06260113760015
3056470776705297
1 BOTTLE in 1 BOX
طرح بسته بندی
شکل ظاهری دارو


كلوتريمازول در درمان كانديدياز، كچلي بدن، ران و پا ناشي از تريكوفيتون روبروم، تريكوفيتون منتاگروفيس، اپيدرموفيتون فلوكوزوم و ميكروسپوروم كانيس،‌تيناورسيكالر و در درمان عفونت قارچي اطراف ناخن و كچلي ريش وسر مصرف می¬شود.

از تماس دارو با چشم باید خودداري شود.
از تماس دارو با چشم باید خودداري شود.
1- رعايت نكات بهداشتي مانند استفاده از لباس زيرنخي و يا استفاده از كاندوم درهنگام مقاربت به درمان كمك ميکند. 2- درصورت مصرف دارو براي درمان كانديدياز، از به كار بردن پانسمان بسته در موضع باید خودداري شود. 3- درصورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمينان از عدم وجود ساير پاتوژن¬ها، دوره درمان ممكن است مجدداً تكرار شود.