مشخصات

SEVOFLURANE 250ML LIQUID FOR INHALATION
SEVOFLURANE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 250 mL
INHALANT
RESPIRATORY (INHALATION)
مدلینک
Abbvie
Aesica Queenborough Ltd
1400/08/02
5950000 ریال
5950000 ریال
08054083002347
5566974520564943
250 MILLILITER in 1 BOTTLE
طرح بسته بندی
شکل ظاهری دارو


ترکیبات

SEVOFLURANE 250 mL


سووفلوران براي القا و حفظ بي¬هوشي عمومي به¬ كار می‌¬رود.

در صورت ابتلا بيمار به فلج دور‌ه‌اي، ديستروفي عضلاني، مياستني¬گراو، سندرم-مياستنيك و ساير بيماري‌هاي عضلاني همراه با ضعف عضلاني،‌ ضربه ¬مغزي، افزايش فشار داخل¬جمجمه و ضايعات فضاگير داخل جمجمه¬‌اي، نارسایی كبدي يا كليوي با احتياط فراوان به ¬كار برد.
در صورت ابتلا بيمار به فلج دور‌ه‌اي، ديستروفي عضلاني، مياستني¬گراو، سندرم-مياستنيك و ساير بيماري‌هاي عضلاني همراه با ضعف عضلاني،‌ ضربه ¬مغزي، افزايش فشار داخل¬جمجمه و ضايعات فضاگير داخل جمجمه¬‌اي، نارسایی كبدي يا كليوي با احتياط فراوان به ¬كار برد.
مصرف همزمان اين دارو با دارو‌های آمينوگليكوزيد، باسيتراسين،‌ كاپرئومايسين، كليندامايسين، كليستين، كليستيات سديم، ليدوكائين،‌ لينكومايسين، شل-كننده‎¬هاي عضلاني، پلي¬ميكسين، پروكائين،‌ تتراسايكلين، تري‎¬متافان باعث تشديد اثر انسداد عصب-عضله می¬‌شود. مصرف اين دارو با آميودارون باعث کاهش شديد فشار خون و افزايش احتمال برادي¬‎كاردي مقاوم به آتروپين می¬‌شود. دارو¬‌هاي ضدمياستني¬گراو باعث انسداد عصب-عضله مي‌شوند. مصرف اين دارو به ¬همراه دارو¬‌هاي کاهنده فشار خون و بتابلاکرها باعث کاهش شديد فشار خون می¬‌شود. سووفلوران حساسيت ميوكارد به كاتكول‎‎آمين¬‎‌ها و احتمال آريتمي را افزايش مي¬دهد. مصرف اين دارو با دارو¬های مضعف CNS باعث تضعيف شديد CNS می¬‌شود. مصرف اين دارو با ايزونيازيد و ساير القاكننده‎¬هاي آنزیمی باعث افزايش غلظت فلورايد خون می¬‌شود. همراه با اين دارو نبايد از تزريق مقادير زياد خون حاوي سيترات (به¬ عنوان ضدانعقاد) استفاده نمود.
مقدار مصرف مورد نياز براي بي¬هوشي با افزايش سن كاهش مي‎يابد. حداقل غلظت آلوئولی اين دارو در افراد 25 ساله 6/2%، در افراد 40 ساله1/2% و در افراد 60 ساله7/1% و در افراد 80 ساله 4/1% است.


محصولات مشابه (4 مورد)